Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklemeyi Kurumu, IPARD desteğinin 2014-2020 yıllarını içeren ikinci uygulama döneminde tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınması için yeni sektörler ve daha yüksek hibe oranlarıyla desteklemelerine devam etmektedir. IPARD II Programı kapsamında;

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörleri desteklenmektedir.

Yeni dönemde verilen destek oranları %50 ile %70 arasında değişmektedir. Kadın yatırımcılara projelerinin sıralamasında öncelik tanınmaktadır. Genç yatırımcılara daha yüksek oranda hibe sağlanmaktadır. Kamu hissesi %25’ten fazla olan tüzel kişiler IPARD kapsamında uygun değildir. IPARD Programında 42 il destek kapsamındadır.

■ İşletme yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır.

DesteklenenIller

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır. Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir. Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar;

• Makine ekipman alımı,

• Yapım işleri,

• Hizmet alımı (genel harcamalar) (Daha önceki maddelerde belirtilen harcamaların en fazla %12’sine tekabül eden mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri ile fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel masraflar ve uygun harcama miktarının maksimum %4’üne tekabül eden, 6.000 avroyu aşmayacak şekilde, iş planı hazırlama masrafları.),

• Görünürlük harcamalarıdır.

(Detaylı bilgi için Başvuru çağrı rehberleri ve www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan uygun harcamalar listelerine bakınız.)

Gerçekleştirilecek yatırımların uygulama süresi 24 ayı geçemez.

Başvuru sahipleri yatırımlarını, yatırımın bitiminden itibaren 5 yıl süresince devam ettirmelidir. Her başvuru için aynı çağrı döneminde bir başvuru alınır ve program süresince en fazla 4 projesi desteklenmektedir. 4 proje de aynı tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcama tutarları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçmemelidir. (İstisna olarak tarımsal işletmelere yatırım tedbirinde üst sınır broyler hindi sektörleri için 500.000 avro ve kaz sektörü için 250.000 avrodur).